กิจกรรม : การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔
รายละเอียด :
    

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้วครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖๔

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564    อ่าน 1089 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**