ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2562
ผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 3 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 7 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 2 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2562
ประกาศจากเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ให้ระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้เป็นกรณีพิเศษในช่วงหน้าแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 07 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 27 ก.พ. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2562
การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งชลประทาน-หัวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศักษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแก้ว สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [อ่าน 41 คน] เมื่อ 16 ม.ค. 2561
ลงข่าวจดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [อ่าน 20 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2561
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2560
มอบหมายให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางแก้วปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2560
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 22 พ.ย. 2560
การประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 165 คน] เมื่อ 14 พ.ย. 2560
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [อ่าน 27 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2