ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2563
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2562
ผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 17 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 50 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 8 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2562
ประกาศจากเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ให้ระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้เป็นกรณีพิเศษในช่วงหน้าแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 07 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 27 ก.พ. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2562
การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งชลประทาน-หัวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศักษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแก้ว สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [อ่าน 58 คน] เมื่อ 16 ม.ค. 2561
ลงข่าวจดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [อ่าน 36 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2